Štipendiá v školskom roku 2021/2022

Domov > Štipendiá v školskom roku 2021/2022

Rýchle odkazy

Študent

Rodič

Záujemca o štúdium

09
sep

Poskytovanie stredoškolských štipendií sa realizuje podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školského zákona), podľa § 149 Štipendium.

Výška štipendia

závisí od priemerného prospechu v predchádzajúcom polroku školského vyučovania a od výšky životného minima nezaopatreného dieťaťa, teda v školskom roku 2021/2022 je:

a) 49,78€ - pri priemernom prospechu žiaka do 2,0 vrátane, vo výške 50 % výšky životného minima,

b) 34,85 € -pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,0 do 2,5 vrátane vo výške 35 % výšky

životného minima,

c) 24,89 € - pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,5 do 3,5 vrátane vo výške 25 % výšky

životného minima.

Sumy životného minima sa podľa §5 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime v znení neskorších predpisov, upravujú zvyčajne k 1. júlu bežného kalendárneho roku.

Vzhľadom na to, že sa k 1. júlu 2021 hodnoty životného minima zmenili, v školskom roku 2021/2022 sumy životného minima majú nasledovné hodnoty:

218,06 € v prípade ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,

152,12 € v prípade ak ide o ďalšiu plnoletú spoločne posudzovanú osobu,

99,56 € ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa.

Štipendium možno poskytnúť žiakovi, ktorý je žiakom denného štúdia strednej školy, odborného

učilišťa alebo praktickej školy, ak sa spoločne posudzuje s osobami,

      a)  ktorým sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi (prílohou

           žiadosti o štipendium je aktuálny doklad z úradu práce sociálnych vecí a rodiny),

      b)  u ktorých jedna dvanástina príjmu za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v

ktorom sa  žiada o štipendium, je najviac vo výške životného minima.   

Štipendium sa poskytuje v období školského vyučovania - §149 ods. (2) .

Obdobie vyučovania upravuje vyhláška MŠ SR č 231/2009. V posledných ročníkoch stredných škôl môže byť posledný vyučovací deň už v máji a je pre žiakov danej triedy rovnaký bez ohľadu na to, či záverečnú skúšku alebo maturitnú skúšku absolvovali, alebo na skúške neuspeli.

Doklady potrebné k žiadosti o priznanie štipendia z titulu hmotnej núdze:

–  potvrdený aktuálny  doklad vydaný ÚPSVaR, že žiak sa spoločne posudzuje s osobami, ktorým sa

    poskytuje dávka v  hmotnej núdzi a príspevky  k dávke v hmotnej núdzi –– mesiac na dátume

    vystavenia príslušného dokladu má sa zhodovať s mesiacom, v ktorom žiak podá žiadosť o

štipendium (začiatok poberania štipendia).

Doklady potrebné k žiadosti o priznanie štipendia z titulu životného minima:

–   žiaci, ktorí žiadajú štipendium  z titulu životného minima, priložia originálne potvrdenia uvedené  

     na 2. strane žiadosti o štipendium;

     za príjem na účely posudzovania životného minima sa považuje: čistý príjem zo závislej činnosti,

     príjem zo samostatnej zárobkovej činnosti, dávky soc. poistenia, napr. dôchodky, dávka

     v nezamestnanosti, nemocenské, materské, ošetrovné, atď., prídavok na dieťa, daňový bonus,

     zaopatrovací príspevok, rodičovský príspevok, výživné, dávky pestúnskej starostlivosti (odmena

     pestúna, príspevok na úhradu potrieb dieťaťa), peňažný príspevok za opatrovanie, doklad o počte

     nezaopatrených detí, dávka a príspevky  v hmotnej núdzi a iné, a zároveň doklad o počte spoločne

     posudzovaných osôb v mesiaci, kedy je  žiadosť podaná;

–   rozhodnutie súdu o priznaní napr. výživného – posledné rozhodnutie.

–   kópiu vysvedčenia za šk. rok  2020/2021. 

Za doklady priložené k žiadosti o štipendium sa na účely tohto predpisu považujú originály alebo riaditeľom školy overené kópie. Čestné vyhlásenie (napr. o dobrovoľnej nezamestnanosti, o neplatení výživného) nie je doklad k žiadosti o poskytnutie štipendia.

Tlačivo Žiadosť o poskytnutie štipendia žiakom stredných škôl si možno vyzdvihnúť na

sekretariáte riaditeľa školy. 

 

V Trenčíne 6. 9. 2021

 

RNDr. Silvia  B a g í n o v á

riaditeľka školy,v.r.

Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého v Trenčíne

Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého
Palackého 4, P.O.Box 86,
912 50 Trenčín

Ústredňa: 032/7432251-53
Sekretariát: 032/7431496
Riaditeľ: 0905/553998
Zborovňa: 032/2851516, 032/2851519

Vedúca jedálne: 032/2851520
Fax: 032/7431495
Email: mail@piar.gtn.sk