Združenie rodičov pri PGJB

Domov > O škole > Združenie rodičov pri PGJB

Rýchle odkazy

Študent

Rodič

Záujemca o štúdium

KONTAKTY na Združenie rodičov Piaristického gymnázia Jozefa Braneckého v Trenčíne:

 

1.

PREDSEDA ZR

Marcela Belobradová

0905 992 122

marcelabelobradova@gmail.com

2.

PODPREDSEDA ZR

Ing. Marián Lešinský

0907 184 444

marian.lesinsky@gmail.com

3.

HOSPODÁR ZR

Zuzana Aštaryová

0907 483 894

zuzana@astaryova.sk

 

Združenie rodičov pri Piaristickom gymnáziu Jozefa Braneckého v Trenčíne (ďalej ZR) je občianske združenie s právnou subjektivitou združujúce rodičov, zákonných zástupcov, žiakov a priateľov, ktorých prvoradým záujmom je pomáhať pri fyzickom a duševnom zveľaďovaní školy. Združenie má právo vystupovať v právnych vzťahoch. ZR vzniklo 25.02.2002.

Hlavnou činnosťou Združenia je:

Členom ZR je rodič, zákonný zástupca študenta navštevujúceho Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého v Trenčíne alebo iná osoba, ktorá o to požiada písomnou formou po zaplatení schváleného členského príspevku pre príslušný školský rok. Každá trieda má dvoch volených zástupcov, ktorý sa zúčastňujú zasadnutí výboru ZR 4x ročne. 

Navrhovaná výška príspevku na šk. rok 2019/2020

a)      30,00 eur na rodinu s jedným dieťaťom v škole

b)      40,00 eur na rodiča s 2 a viac deťmi v škole 

ROZPOČET ZR na šk. rok 2019/2020

Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého v Trenčíne

Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého
Palackého 4, P.O.Box 86,
912 50 Trenčín

Ústredňa: 032/7432251-53
Sekretariát: 032/7431496
Zborovňa: 032/2851516, 032/2851519

Vedúca jedálne: 032/2851520
Fax: 032/7431495
Email: mail@piar.gtn.sk