Združenie rodičov pri PGJB

Domov > O škole > Združenie rodičov pri PGJB

Rýchle odkazy

Študent

Rodič

Záujemca o štúdium

KONTAKTY na Združenie rodičov Piaristického gymnázia Jozefa Braneckého v Trenčíne:

 

1.

PREDSEDA ZR

Ludmila Císarová

0905 702 906

ludka.cisar@gmail.com

2.

PODPREDSEDA ZR

Magdaléna Richtárechová

0911 505 631

magda.richtarechova@gmail.com

3.

HOSPODÁR ZR

Ing. Mária Mrázová

 0915 433 327 

mmrazova@gtsmail.sk

 

Združenie rodičov pri Piaristickom gymnáziu Jozefa Braneckého v Trenčíne (ďalej ZR) je občianske združenie s právnou subjektivitou združujúce rodičov, zákonných zástupcov, žiakov a priateľov, ktorých prvoradým záujmom je pomáhať pri fyzickom a duševnom zveľaďovaní školy. Združenie má právo vystupovať v právnych vzťahoch. ZR vzniklo 25.02.2002.

Hlavnou činnosťou Združenia je:

Členom ZR je rodič, zákonný zástupca študenta navštevujúceho Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého v Trenčíne alebo iná osoba, ktorá o to požiada písomnou formou po zaplatení schváleného členského príspevku pre príslušný školský rok. Každá trieda má dvoch volených zástupcov, ktorý sa zúčastňujú zasadnutí výboru ZR 4x ročne. 

Schválená výška príspevku na šk. rok 2022/2023

a)      30,00 eur na rodinu s jedným dieťaťom v škole

b)      40,00 eur na rodiča s 2 a viac deťmi v škole 

ROZPOČET na školský rok 2022/2023

SÚVAHA za predchádzajúci školský rok

 

Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého v Trenčíne

Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého
Palackého 4, P.O.Box 86,
912 50 Trenčín

Email: mail@piar.gtn.sk

Ústredňa: 032/7432251-53
Sekretariát: 032/7431496
Riaditeľ: 0905/553998
Zborovňa: 032/2851516, 032/2851519
Vedúca jedálne: 032/2851520